آیا می دانید با دوره های آموزشی Vchess می توانید از 0 تا 100 شطرنج را در خانه فرا بگیرید؟

ویدئوهای آموزشی

۴۹۰۰ تومان آرمان گلبیدی
۸۹۰۰تومان آرمان گلبیدی
۴۹۰۰ تومان آرمان گلبیدی
۸۹۰۰ تومان آرمان گلبیدی
۱۹۰۰تومان آرمان گلبیدی
۱۹۰۰ تومان آرمان گلبیدی
۱۹۰۰تومان آرمان گلبیدی
۸۹۰۰تومان آرمان گلبیدی
۳۹۰۰تومان آرمان گلبیدی
۴۹۰۰تومان آرمان گلبیدی
۴۹۰۰ تومان آرمان گلبیدی

کتاب های آموزشی

ابزار های شطرنجی

btn-to-top-page